frequently asked questions

Alles wat u moet weten over de gele kanaries!

De Gele Kanaries zijn uniek in hun soort. Een stal waarbij we samen eigenaar zijn van twintig paarden die bij trainers in drie verschillende regio’s zijn ondergebracht is nog niet eerder vertoond in de Nederlandse drafsport. In de rubriek faq (frequently asked questions) proberen we op al jouw vragen een antwoord te geven.

1. HET LIDMAATSCHAP

Als ik me als lid van de Gele Kanaries aanmeld zit ik dan vast aan de vijf jaar die het hele project duurt?
Het uitgangspunt is dat iedere eigenaar minimaal één jaar meedoet. Je wordt dus mede-eigenaar per 01-04-2022 tot en met (minimaal) 31-03-2023. Opzeggen dient voor het einde van de maand, schriftelijk plaats te vinden bij één van de stalcommissieleden van Stal de Gele Kanaries.

Kan ik samen met meerdere vrienden/bekenden een aandeel nemen?
Ja het is geen probleem om met een groep vrienden, familieleden of in welke vorm dan ook, samen een aandeel in Stal de Gele Kanaries te nemen. Betalingen dienen echter door één persoon binnen de groep gedaan te worden. U dient zelf zorg te dragen voor onderlinge verrekeningen binnen de groep.

Het project duurt vijf jaar, dat lijkt lang.
Dat is ook zo, maar de termijn is in twee delen te verdelen. Vanaf 1 april 2022 t/m 1 oktober 2024 streven we ernaar om de stal te bezetten met twintig paarden. Paarden die niet meer mee kunnen komen tijdens de races worden vervangen door nieuwe koerspaarden. Vanaf 1 oktober 2024 worden uitgekoerste paarden niet meer vervangen en zal de stal langzaam weer inkrimpen. Op 31 december 2026 zullen de dan nog aanwezige paarden worden verkocht en stopt dit project.

Als er na 1 oktober 2024 minder paarden in de stal zitten, wordt dan de maandtermijn verlaagd?
Ja, de maandtermijn kan dan naar beneden. We zullen iedere mede-eigenaar van Stal de Gele Kanaries daar dan z.s.m. over informeren.

Wat gebeurt er met het door onze paarden verdiende geld?
Van het verdiende prijzengeld gaat, zoals gebruikelijk in onze sport, 25% naar de trainer van het paard. De overige 75% wordt na afloop van elk kalenderjaar verdeeld onder de mede-eigenaren.

Voor welk deel ben ik eigenaar?
Het uitgangspunt is dat de stal bestaat uit twintig paarden. Deze twintig paarden worden verdeeld over 300 aandelen. Per aandeel bent u dus voor 1/300e deel eigenaar van 20 paarden.

Hoe vindt de betaling van de maandelijkse termijn plaats?
De betaling van de maandelijkse termijn van € 100,– (incl. BTW) vindt vooraf, bij voorkeur, middels automatische incasso plaats.

Wie neemt uiteindelijk de belangrijke beslissingen binnen Stal de Gele Kanaries?
Stal de Gele Kanaries heeft een stalcommissie. Deze stalcommissie is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en heeft ook de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij belangrijke beslissingen. Uiteraard worden belangrijke beslissingen m.b.t. de paarden van Stal de Gele Kanaries in nauw overleg met de trainer van het betreffende paard genomen.

Welke personen vormen de stalcommissie?
De stalcommissie wordt gevormd door Robin Goudsblom, Magda van der Meulen en Peter Delis. Indien er een wijziging in de samenstelling van de stalcommissie plaatsvindt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via deze website en onze social media kanalen.

Hebben mede-eigenaren inspraak?
De eigenaren van Stal de Gele Kanaries hebben geen stemrecht maar wel inspraak. Uiteraard zal er worden geluisterd naar zaken die spelen en zal hier bij besluitvorming dan ook wel degelijk rekening mee worden gehouden. Daarnaast hebben ook de trainers invloed op de besluitvorming m.b.t. de paarden. Zij werken immers dagelijks met onze paarden.

Hoe worden de onderlinge afspraken en regels binnen Stal de Gele Kanaries vastgelegd?
Momenteel wordt hard gewerkt aan het opstellen van een contract waarin alle rechten en plichten helder zijn vastgelegd. Na uw aanmelding als mede-eigenaar van Stal de Gele Kanaries wordt dit contract aan jou ter ondertekening aangeboden.

Is er een deadline waarvoor je lid moet worden?
Ja. Je kunt je, zonder beperkingen aanmelden t/m 31 mei 2022. Je bent dan, met terugwerkende  kracht, vanaf 01-04-2022, eigenaar. Dat betekent dat je vanaf 01-04-2022 betaalt en ook meedeelt in het gewonnen prijzengeld.

Wil je eventueel na 31 mei 2022 nog instappen als eigenaar? Dat kan alleen indien er nog aandelen beschikbaar zijn. Neem hiervoor contact op met de organisatie!

2. DE PAARDEN

Hoe lang houden we een paard aan dat niet goed genoeg blijkt te zijn voor de competitie.
Alle koerspaarden van Stal de Gele Kanaries krijgen een eerlijke kans om zich in de koers te bewijzen. Indien toch blijkt dat een koerspaard niet goed genoeg meer is om aan wedstrijden mee te doen, zorgt de stalcommissie ervoor dat het paard elders een nieuwe carrière op kan bouwen, bijvoorbeeld als fokmerrie of rijpaard.

Wanneer verkopen we paarden die eigendom zijn van Stal de Gele Kanaries?
Uitgangspunt van Stal de Gele Kanaries is om met goede, competitieve paarden aan de koersen deel te nemen. Goede paarden zullen dus in principe niet tussentijds worden verkocht. Komt er echter een “offer we can’t refuse” dan behouden we het recht voor om het betreffende paard te verkopen!  Na de looptijd van een kleine vijf jaar waarin Stal de Gele Kanaries actief is zullen alle paarden worden verkocht.

Wat zal de kwaliteit van de paarden van Stal de Gele Kanaries zijn?
We budgetteren met een gemiddelde aanschafprijs van 5.000 euro per paard. Voor dit bedrag zijn regelmatig leuke en aantrekkelijke koerspaarden, met name in Frankrijk, te koop. We kopen koerspaarden van drie jaar en ouder aan, waarbij het uitgangspunt is dat deze paarden vrijwel direct na aankoop deel kunnen nemen aan de koersen in Nederland en/of Frankrijk.

Bestaat Stal de Gele Kanaries louter uit Frans geregistreerde paarden?
Nee. De nadruk zal wel voornamelijk op Frans geregistreerde paarden liggen, maar we sluiten de aanschaf van paarden met een andere nationaliteit niet bij voorbaat uit!

Starten de paarden van Stal de Gele Kanaries ook in claimkoersen?
Indien een trainer en de stalcommissie dat zinvol vinden zullen paarden van Stal de Gele Kanaries ook in claimkoersen starten. Dien ten gevolge bestaat de kans dat een paard ook daadwerkelijk geclaimd wordt. In dat geval zal de opbrengst van deze claimer, geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt om een nieuw paard voor de stal aan te schaffen.

Wat doen we met de opbrengst van verkochte paarden?
In de eerste tweeënhalf jaar van het project streven we naar een constante bezetting van twintig paarden en zullen verkochte paarden worden vervangen. De opbrengst van de verkochte paarden zal dus geheel of gedeelte worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe paarden. In de tweede periode van twee jaar en drie maanden, dus vanaf 1 oktober 2024, komt de opbrengst van de verkochte paarden ten goede aan de mede-eigenaren van Stal de Gele Kanaries. De verkoopopbrengst van de paarden zal onderdeel zijn van de slotafrekening na afloop van het project, begin 2027.

Waar koersen onze paarden?
Onze paarden zullen voornamelijk koersen op de baan van Alkmaar, de grasbanen en in de PMU-koersen op Victoria Park en Duindigt. Daarnaast is het onze droom om met paarden van Stal de Gele Kanaries in Frankrijk te winnen. Het kan dus zomaar zijn dat één van uw paarden op Vincennes zal starten. Het is verder niet onze intentie om buiten de landsgrenzen te starten, maar we sluiten het niet op voorhand voor 100% uit.

3. DE TRAINERS

Welke trainers gaan onze paarden trainen?
De paarden van Stal de Gele Kanaries zullen worden geplaatst bij een tien- tot vijftien trainers. Uitgangspunt hierbij is dat de betreffende trainers veel starten op Alkmaar en de grasbanen.

Wanneer en hoe vaak kan ik bij onze paarden en trainers gaan kijken?
Als eigenaar van Stal de Gele Kanaries ben je van harte welkom bij de trainers van onze paarden. Daarnaast is het de bedoeling om periodiek een gezamenlijk bezoek aan onze trainers brengen, waarbij we naast aandacht voor onze paarden ook elkaar beter leren kennen.

Hoe worden we geïnformeerd over de voortgang van de paarden in training, wanneer en waar ze koersen en andere belangrijke zaken binnen Stal de Gele Kanaries?
Zoals elke eigenaar wordt je als mede-eigenaar van Stal de Gele Kanaries als eerste op de hoogte gesteld van de kansen van je paard. En bij een start van de paarden hoor je ook waarom een koers mee- of tegenviel. Hiervoor zullen we communicatiekanalen gebruiken zoals Facebook en Whatsapp.

Wat gebeurt er bij onenigheid tussen een trainer en stal de Gele Kanaries?
Uiteraard streven wij naar lange een vruchtbare samenwerking met de aan Stal de Gele Kanaries verbonden trainers. In het geval van onoverkomelijk  verschil van inzicht, staat het Stal de Gele Kanaries, net als elke eigenaar van een paard, vrij om haar paarden bij een andere trainer te stallen.

4. FINANCIEN EN ONTBINDING

Wie controleert of de gelden van de mede-eigenaren goed worden besteed?
Er worden goede financiële afspraken gemaakt met de trainers en de boekhouding zal worden gedaan door een externe partij en deze zal worden gecontroleerd door een kascommissie die wordt samengesteld uit de mede-eigenaren.

Wat gebeurt er als er geen driehonderd aandelen worden ondergebracht?
We hebben er alle vertrouwen in dat dat lukt, er zijn al een aantal behoorlijke toezeggingen gedaan over de afname van de delen. Maar mocht de belangstelling toch tegenvallen, kunnen we besluiten de stal met minder dan twintig paarden te bezetten. Je wordt daar natuurlijk zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Indien er minder dan twintig paarden worden aangeschaft wordt het maandbedrag dan lager?
Nee, je wordt dan voor een groter deel eigenaar van de stal. Je wordt dan bijvoorbeeld niet voor 1/300e deel eigenaar van twintig paarden, maar voor 1/240e deel van zestien.

Wat gebeurt er als er meer dan driehonderd delen worden verkocht?
In dat geval zullen er meer dan twintig paarden worden aangeschaft.

Wat gebeurt er als er eind 2026 nog geld in kas zit??
Zoals al aangeven vindt na elk kalenderjaar de uitbetaling van het prijzengeld plaats. Maar als de kosten van het hele project lager uitvallen dan begroot dan wordt het positieve verschil, begin 2027, verdeeld onder de mede-eigenaren.

Wat gebeurt er als  2026 geld tekort is?
Dan is er iets niet goed gegaan en zal de organisatie dat zelf oplossen. Iedereen blijft altijd recht houden op 75% van het gewonnen prijzengeld.

Hoe worden de aanschafkosten van de paarden betaald?
Die worden in eerste instantie “voorgeschoten” en die worden middels een deel van de maandtermijn “terugbetaald”.

Waar bestaat de maandtermijn uit?
Uit dit bedrag worden de maandelijkse trainings- en koerskosten betaald en dat geldt ook voor de aankoopsommen van de paarden. Verder zullen er ongetwijfeld nog andere kosten zijn zoals inschrijfkosten en de kosten voor de aanschaf van de buizen van de pikeurs. Ook bestaat een deel van het termijnbedrag uit BTW.

5. OVERIG

Hoe herkennen de leden van Stal de Gele Kanaries elkaar?
We zullen de gegevens van de eigenaren binnen Stal de Gele Kanaries, voor zover dat binnen de regels en richtlijnen van de wet op de privacy, valt onderling delen. Hiervoor zal altijd toestemming worden gevraagd. Verder zullen er promotie-artikelen (caps ed.) voor de leden beschikbaar komen zodat men elkaar, indien gewenst, makkelijk kan herkennen.

Kunnen er tussentijds nieuwe mede-eigenaren instappen in Stal de Gele Kanaries?
Als je tussentijds wilt instappen dan meld je dat bij een lid van de stalcommissie. Die gaat dan kijken of dat mogelijk is. Een aantal mede-eigenaren met veel delen willen dan wellicht wel een deel afstaan aan de nieuwe mede-eigenaar.

Wanneer zullen de eerste paarden van Stal de Gele Kanaries aangekocht worden?
De voorbereidingen voor Stal de Gele Kanaries zijn in volle gang. Hier en daar zijn inmiddels contacten gelegd maar het gros van de paarden zal de komende weken en maanden worden aangekocht en vanaf 1 april voor Stal de Gele Kanaries gaan koersen.